Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

 • Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

 • 0800 90 270
IVLA I De Intergemeentelijke V

Je afvalproductie opvolgen of een ophaling van grofhuisvuil aanvragen? Het kan allemaal online. Maak snel je login aan!

Privacyverklaring IVLA

Privacyverklaring I.VL.A. - versie 2.1
Bij de afvalinzameling verwerkt de Intergemeentelijke Vereniging voor Verwijdering van Huishoudelijke Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, verder I.VL.A. genoemd, persoonsgegevens van haar inwoners. In deze privacyverklaring kan je lezen hoe I.VL.A. met jouw persoonsgegevens omgaat, welke persoonsgegevens worden verwerkt voor welke doeleinden en aan wie je persoonsgegevens worden verstrekt.

Contactgegevens
Intercommunale I.VL.A.
Meersbloem-Melden 46A
9700 Oudenaarde
055 30 27 13

Werkingsgebied
I.VL.A. staat in voor de afvalinzameling in Brakel, Horebeke, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem en Zwalm.

In Kruisem geldt sinds de fusie een andere regeling. Daar verwerken we enkel gegevens in het kader van de Diftar-inzameling (restafval).

Gegevensverwerking in het kader van de afvalinzameling

Diftar-inzameling

 • Identiteitsgegevens referentiepersoon (= gezinshoofd)
  • Naam en voornaam referentiepersoon (= gezinshoofd)
  • Rijksregisternummer referentiepersoon (= gezinshoofd)
  • Adresgegevens
 • Gezinssamenstelling (in kader bepalen volume restafvalcontainer)
 • Identificatiegegevens van de containers waarover je beschikt (bv. chipnummer van de container)
 • Operationele gegevens die I.VL.A verkrijgt, noodzakelijk voor de uitvoering van de opgelegde bevoegdheden, o.a. aard, frequentie, hoeveelheid,… van de aangeboden afvalstoffen.

 

Sorteerstraten

 • Identiteitsgegevens referentiepersoon (= gezinshoofd)
  • Naam en voornaam referentiepersoon (= gezinshoofd)
  • Rijksregisternummer referentiepersoon (= gezinshoofd)
  • Adresgegevens
 • Identificatiegegevens van de badges waarover je beschikt (bv. badgenummer voor het gebruik van sorteerstraten)
 • Operationele gegevens die I.VL.A verkrijgt, noodzakelijk voor de uitvoering van de opgelegde bevoegdheden, o.a. aard, frequentie, hoeveelheid,… van de aangeboden afvalstoffen.

 

Inzameling overige fracties

 • Adresgegevens
 • Rekeningnummer indien nodig (bv. bij aanvraag asbest aan huis)

 

Contactmomenten

In geval van een verzoek, aanvraag, registratie, melding of klacht via telefoon, website of brief:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inhoud verzoek/klacht/melding

 

Recyclageparken

De recyclageparken worden niet door I.VL.A. beheerd. I.VL.A. is dus niet de verwerkingsverantwoordelijke voor deze persoonsgegevens, maar wel een verwerker. Wij verwerken volgende gegevens om de bezoeken via het Diftar-aanslagbiljet te verrekenen:

 • NAW-gegevens
 • Identiteitsgegevens referentiepersoon (= gezinshoofd)
 • Rijksregisternummer referentiepersoon (= gezinshoofd)
 • Hoeveelheid en datum bezoek aan recyclagepark
 • Saldo
 • Nummerplaten

 

Andere soorten gegevensverwerking

Sociale media

I.VL.A. is actief op sociale mediaplatformen, namelijk Facebook en Linkedin. 

Indien je ons via deze kanalen een privébericht stuurt, dan worden je persoonsgegevens daarbij verwerkt. Wij gebruiken die gegevens enkel om je verder te helpen. Na afhandeling worden deze berichten nog 1 maand door ons bewaard.

Indien je reageert op onze publieke berichten of deze berichten deelt of liket, dan zijn deze gegevens voor anderen zichtbaar. Deze publieke gegevens worden bewaard en zijn zichtbaar zolang deze niet door jouzelf verwijderd worden.

Wij gebruiken Facebook om gericht te adverteren. Dat wil zeggen dat wij tegen betaling gerichte campagnes opzetten naar bepaalde gebruikers van dit platform. Wij voeren deze campagnes om te sensibiliseren, bepaalde activiteiten te promoten en onze vacatures bekend te maken.

Jouw persoonsgegevens worden als gebruiker van sociale media ook verwerkt door het sociale mediaplatform in kwestie. I.VL.A. heeft zelf geen controle over de verdere verwerking van je persoonsgegevens door deze platformen. Op die verwerkingen zijn de privacyverklaringen van de sociale mediaplatformen van toepassing.

Website

I.VL.A. gebruikt technische en functionele cookies bij een websitebezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de I.VL.A.-website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Bij een eerste bezoek aan onze website, krijg je de mogelijkheid om zelf de cookie-instellingen aan te passen. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

I.VL.A. kan op haar website gebruik maken van diensten van derden om het surfgedrag van de websitebezoeker op te volgen, te analyseren en daarover te rapporteren. De derde die dergelijke diensten levert aan I.VL.A, kan hiertoe anonieme gegevens verzamelen over het gebruik dat je maakt van de website van I.VL.A, met inbegrip van jouw gedrag op de website. Dergelijke data laat I.VL.A. toe op te sporen waar er fouten in haar website zitten en hoe zij jouw gebruikerservaring op haar website kan verbeteren.

Meer info in ons cookiebeleid.

Digitale nieuwsbrief

I.VL.A. stuurt een digitale nieuwsbrief naar burgers die zich hiervoor hebben ingeschreven. Wie de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kan zich makkelijk uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.

Beeldmateriaal

Voor de opname en het gebruik (publicatie) van beeldmateriaal zoals foto’s of films, vraagt I.VL.A. steeds het akkoord (toestemming) als de geportretteerden duidelijk individueel herkenbaar zijn. Dat gebeurt bij voorkeur vooraf en schriftelijk of digitaal. Is dat niet mogelijk, dan vragen we mondelinge toestemming. Je kan jouw toestemming op elk moment terug intrekken en vragen om de foto's te verwijderen.

Sluikstortcamera’s

Om te kunnen handhaven op sluikstort, zijn er verschillende camera’s actief in ons werkingsgebied (tijdelijke camera’s op een niet-besloten plaats). Deze beelden worden door I.VL.A. verwerkt en in geval van een vaststelling van sluikstort, vandalisme of andere strafbare feiten doorgegeven aan de betreffende politiezone.

Conform de wetgeving is er steeds een pictogram ‘camerabewaking’ zichtbaar.

Doelen van verwerking

De verwerking van je persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling gebeurt onder meer voor de volgende doeleinden:

 • Behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid
 • De uitvoering van de activiteiten die noodzakelijk zijn ter realisatie van de statutaire doelstellingen
 • Afvalinzameling, waaronder adres gebonden inzameling (zoals grofvuil, asbest, snoeihout)
 • De beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afval
 • Communicatie en verstrekken van informatie over afvalinzameling
 • Analyseren van de effectiviteit van de inzameling van afvalstoffen
 • Naleving van wettelijke verplichten en rechterlijke bevelen.
 • Informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen

 

Algemeen

Rechtsgrondslagen voor verwerking

Algemeen belang: I.VL.A. verwerkt je persoonsgegevens als dit noodzakelijk is in het kader van de vervulling van taken van algemeen belang of openbaar gezag (bv. inzameling van huishoudelijke afvalstoffen).

Toestemming: voor bepaalde verwerkingen heeft I.VL.A. de toestemming van de betrokkenen (bv. antwoorden op vragen en meldingen, inschrijving nieuwsbrief, …).

Overeenkomst: I.VL.A. biedt bepaalde producten aan in het kader van afvalpreventie en afvalinzameling, zoals compostvaten, sloten, asbestinzameling aan huis. Deze producten/diensten worden niet via het aanslagbiljet verrekend en dienen vooraf te worden betaald. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om deze overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Derden

In het kader van de afvalinzameling werkt I.VL.A. samen met verschillende dienstverleners.

Aan deze derden kunnen je persoonsgegevens zoals hiervoor genoemd worden verstrekt. Deze derden zullen deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. I.VL.A. heeft met deze derden afspraken gemaakt over de wijze waarop met de persoonsgegevens mag worden omgegaan. Zo is onder meer afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en adequaat moeten worden beveiligd.

Je persoonsgegevens zullen door I.VL.A. niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn.

Verwerkers mogen de gegevens maar zolang bewaren als onze overeenkomst met hen loopt, tenzij ze hiertoe wettelijk anders verplicht zijn.

Beveiliging

I.VL.A. neemt de beveiliging van je persoonsgegevens serieus. I.VL.A. heeft een beveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot je persoonsgegevens en heeft afspraken gemaakt over de beveiliging met de derden die hiervoor zijn genoemd.

Je rechten

Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen één maand een overzicht van je persoonsgegevens. Let wel: je moet jezelf kunnen legitimeren.

Indien na inzage blijkt dat je persoonsgegevens onjuist zijn of de verwerking in jouw ogen niet relevant is, kan je een verzoek indienen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of verwerkingsbeperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht op overdraagbaarheid van je gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.

Wanneer de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming, kan je op elk moment deze toestemming terug intrekken. In dat geval stoppen wij de verwerking van je persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van je toestemming blijft evenwel geldig.

Bezwaar

Je hebt het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wij kunnen dit bezwaar echter weigeren indien onze belangen zwaarder doorwegen.

Klacht indienen

Indien je van mening bent dat de verwerking van jouw betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op Europese verordening, kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar je gewoonlijk verblijft, je jouw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan.

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wens je een verzoek in te dienen, dan kan je deze richten aan:

Intercommunale I.VL.A. t.a.v. de DPO
Meersbloem Melden 46A
9700 Oudenaarde

privacy@ivla.be
055 30 27 13

Wijzigingen privacyverklaring

I.VL.A. kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden steeds gepubliceerd op de website van I.VL.A, zodat je als burger op de hoogte blijft over welke (persoons)gegevens I.VL.A. verzamelt en waarvoor die gegevens gebruikt worden.

Datum laatste wijziging: 01/03/2024