Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

 • Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

 • 0800 90 270
IVLA I De Intergemeentelijke V

Je afvalproductie opvolgen of een ophaling van grofhuisvuil aanvragen? Het kan allemaal online. Maak snel je login aan!

Restafval

Over DIFTAR

 • Een eenvoudige manier om te voorkomen dat afvalresten in de container achterblijven, is onderin enkele vellen krantenpapier leggen. Wanneer de container geledigd wordt, wordt deze gekanteld en geschud. Een stuk krant komt makkelijk los en bijgevolg zal al het afval erboven uit de container verwijderd worden. Bovendien absorbeert het krantenpapier vocht dat afkomstig is van het afval.
 • Creëer laagjes van droog en natter afval om te vermijden dat het te vochtig wordt in je container.
 • Maak je container regelmatig proper met kokend water en een scheut azijn of groene zeep. Laat het nadien goed drogen.
 • Voor wie de grijze container niet wenst te reinigen, zijn er in de handel ook speciale flinterdunne zakken te koop die een volume hebben dat overeenstemt met dit van een container. Zo een zak heeft een verwaarloosbaar gewicht, de geringe draagkracht ervan vormt geen probleem omdat het gewicht van het afval gedragen wordt door de container. Wanneer de container geledigd wordt valt de zak met al het afval erin uit de gezinscontainer.
 • Last van maden? Gooi wat klimop of lavendel in de container.
 • Zet de container indien mogelijk in de schaduw.

DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met DIFTAR betaalt iedereen in functie van de hoeveelheid afval, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart’. Om de hoeveelheid afval te meten dat elk gezin meegeeft, gaan we het afval wegen. Wegen is alleen mogelijk in een afvalcontainer met een gegevens-chip. Ieder gezin beschikt over een donkergroene container voor restafval. In elke container zit een gegevens-chip. Deze gegevens kunnen op geen enkele manier gewijzigd worden zodat fraude uitgesloten is.

Vóór het ledigen, controleert het systeem of de aangeboden container wel geledigd mag worden. Een gestolen container komt op een zwarte lijst te staan, waarvan dagelijks een geactualiseerde versie in de boordcomputer is opgeslagen. Containers op de zwarte lijst mogen niet zondermeer geledigd worden. Dit voorkomt dat iemand een container zou stelen om dan op kosten van de eigenaar zijn afval aan te bieden. Ook de containers die bij de IVLA-infolijn werden afgemeld omdat de mensen bv. verhuisd zijn, worden op deze zwarte lijst gezet zolang niemand anders zich aangemeld heeft. Op deze manier kan er geen afval meegegeven worden op rekening van de vorige bewoner.

De hoeveelheid afval die aangeboden wordt door de burger wordt bepaald door dit afval te wegen. Hiervoor wordt de container gewogen voor lediging en na lediging. Het verschil tussen deze twee wegingen wordt gebruikt om de hoeveelheid afval dat uit de container verwijderd is te bepalen. Afval dat eventueel achterblijft in de container wordt dus niet aangerekend. Enkel het afval dat effectief uit de container is verwijderd wordt in rekening gebracht.

De hoeveelheid afval die aangeboden wordt door de burger wordt vastgesteld door dit afval te wegen. Hiervoor wordt de container gewogen vóór lediging en na lediging. Het verschil tussen deze twee wegingen is de hoeveelheid afval die uit de container verwijderd is. Voor de weging van containers met een beladingssysteem bestaan er ijkprocedures die erkend zijn door het Ministerie van Economische zaken. Zo een ijkprocedure garandeert dat systematische afwijkingen van de wegingen die een invloed kunnen hebben op de kostenaanrekening uitgesloten zijn. Om de beïnvloeding van de weging door toevallige omstandigheden te minimaliseren, worden tijdens de hefbeweging meerdere wegingen uitgevoerd. Op basis van deze metingen wordt een gemiddelde bepaald. Zulk een gemiddelde is een betrouwbare maat omdat afwijkende metingen op deze manier geneutraliseerd worden.

Eén van de bedenkingen die mensen zich maken bij een systeem waarbij betaald moet worden per aangeboden kilogram afval, is de vrees dat de buur of een passant zijn afval in hun container zal dumpen. Technisch valt hier wel een mouw aan te passen: het is namelijk mogelijk om een container te voorzien van een slot dat de gebruiker kan openen met behulp van een sleutel. Wel moet vermeden worden dat de beladers bij hun ophaalronde een reusachtige sleutelbos moeten meetrossen. Daarom zijn de sloten zo ontworpen dat, als de container wordt omgekeerd door het beladingsmechanisme van de huisvuilwagen, het slotmechanisme verschuift waardoor het slot wordt ontsloten. Deze technische oplossing is echter niet goedkoop en is daarom enkel te verkrijgen door het betalen van 30 EUR. Een dergelijk slot kan aangevraagd worden via de IVLA-infolijn en zal enkel geleverd worden na betaling.

Over de dienstverlening

Je kan steeds terecht bij de IVLA-infolijn via het nummer 0800 90 270.

Aanvragen en activeren - particulieren
In geval van een verhuis zal de container automatisch geactiveerd worden op naam van de referentiepersoon die we van het lokaal bestuur doorkrijgen.
In geval van een nieuwbouw of verhuis naar een woning waar geen container aanwezig was, zal automatisch een container van 120 liter geleverd worden. 

Een activatie gebeurt steeds op naam van de referentiepersoon van het gezin en start pas nadat de woonstcontrole door de wijkagent bij de dienst burgerzaken bevestigd wordt. Wens je de container te activeren voor je officiële inschrijving? Vraag dan bij de dienst burgerzaken van jouw lokaal bestuur om een aangepaste procedure op te starten.

Aanvragen en activeren - bedrijf/vereniging/tweede verblijf
Wil je een container aanvragen voor een bedrijf, vereniging of een tweede verblijf? Dan kan je bij de dienst burgerzaken een aangepaste procedure opstarten.
Verkoop je je bedrijf of tweede verblijf? Verhuist je vereniging? Dit krijgen wij niet automatisch door. Vergeet dus de container niet stop te zetten. Dat kan via de IVLA-infolijn.

Blokkeren
Wanneer je ergens anders gaat wonen, wordt je container automatisch geblokkeerd op basis van je officiële uitschrijving. 
Wens je je container vroeger te blokkeren? Meld dit dan via de IVLA-infolijn.
Wens je de container nog een tijd te gebruiken na je officiële uitschrijving? Vraag dan bij de dienst burgerzaken om een aangepaste procedure op te starten.

Enkele aandachtspunten:

 • Verhuist de referentiepersoon maar blijven er nog andere personen wonen? Dan vraagt de nieuwe referentiepersoon bij de dienst burgerzaken best om een aangepaste procedure op te starten. Zo vermijden we dat de container geblokkeerd blijft staan en niet wordt geledigd. Bij een verhuis van de referentiepersoon wordt de container namelijk automatisch geblokkeerd. Eens we de nieuwe referentiepersoon doorkrijgen, wordt de container ook automatisch gelinkt aan deze persoon, maar daar kan wel enige tijd overgaan. Daardoor kan het zijn dat de container gedurende die tijd niet meer geledigd wordt. 
 • Een diftarcontainer is steeds gekoppeld aan het adres. Je mag de container dus niet meenemen als je verhuist.
 • Verhuis je binnen ons werkingsgebied en had je een extra container of een container met een slot? Dan kan je dit op je nieuwe adres ook bekomen indien gewenst. Hiervoor hoef je uiteraard niet meer opnieuw te betalen.

Werd je container gestolen? Neem zo snel mogelijk contact op met de IVLA-infolijn om deze te laten blokkeren en een nieuwe aan te vragen.

Vervangen - volume
Standaard krijgt elk huishouden een 120 liter container. Je kan een grotere of kleinere container vragen via de IVLA-infolijn. 
Enkele aandachtspunten:

 • Voor een 240 liter container geldt een hogere aanbiedingskost.
 • Het is mogelijk om tegen betaling een extra container aan te vragen, maar het maximaal toegelaten volume per adres is 240 liter.
  Enkel huishoudens met meer dan 7 personen kunnen een extra container bovenop de 240 liter container aankopen.
 • Alleen openbare diensten kunnen een 1100 liter container aanvragen. Bedrijven kunnen beroep doen op privé-ophalers.

Vervangen - defect
Is je container stuk of werkt de chip niet meer?
Neem contact op met de IVLA-infolijn om deze te laten vervangen.

De kosten voor restafval bestaan uit een kost per aanbieding (afhankelijk van het volume van je container) en een kost per kilogram.
Let op: om ontwijkgedrag tegen te gaan, geldt een minimumfactuur van € 0,75 per maand (of € 9 per jaar). 

De tarieven kan je hier raadplegen.

Kan al je afval uitzonderlijk niet in de diftarcontainer? Dan kan je naast je container extra zakken aanbieden, mits onderstaande voorwaarden:

 • Meld aan de IVLA-infolijn dat je extra zakken wenst aan te bieden. Doe dit ten laatste de dag vóór de ophaling vóór 15u. Indien de ophaling op een maandag valt, moet de aanvraag voor extra zakken al op vrijdag gebeuren.
 • Je kan maximum 3 keer per jaar gebruik maken van deze service.
 • Er mogen maximum 10 extra zakken worden aangeboden.
 • Eén zak mag maximum 15 kg wegen en moet qua formaat steeds in de container passen.
 • Er mogen geen PMD-zakken worden gebruikt.

Komt het regelmatig voor dat je meer afval hebt dan er in jouw container past? Dan vraag je best een grotere container aan.

Restafval wordt tweewekelijks opgehaald. Raadpleeg de afvalkalender om te weten wanneer er ophalingen in jouw straat zijn.

Krijg je graag een herinnering? Download dan de Recycle! app via Google Play of de App Store.

Het kan altijd gebeuren dat de ophaalronde onderbroken wordt door bv. een defect voertuig. In dat geval worden de resterende containers op een later tijdstip opgehaald. 

In sommige gevallen kan het echter zijn dat de ophalers een foutieve aanbieding vaststellen en de container daardoor niet ledigen. Dan zal er een kaartje aan de container hangen of in de brievenbus gestoken worden.

Enkele oorzaken voor het niet-ledigen van een container:

 • De container werd nog niet geactiveerd.
 • De chip is niet leesbaar.
 • Er staan extra zakken bij de container die niet gemeld werden bij de IVLA-infolijn.
 • De container zit te vol en het deksel kan niet dicht.
 • De container staat niet langs de straatkant.

Je kan steeds terecht bij de IVLA-infolijn voor meer informatie.

Het restafval gaat naar de verbrandingsovens van IVAGO voor energie- en warmterecuperatie.

Het beheer van huishoudelijke afvalstoffen is een bevoegdheid van de lokale besturen of intercommunales en wordt bij gemeentelijk reglement geregeld (Materialendecreet art. 26). 

Voor de besturen die bij IVLA zijn aangesloten, geldt dat er voor elk aansluitingspunt (adres) verplicht één Diftarcontainer voor restafval wordt gebruikt. Hierbij is het uitgangspunt dat iedereen huishoudelijk afval produceert en dus een Diftarcontainer nodig heeft om dit reglementair aan te bieden. 

Om ontwijkgedrag of sluikstort te ontmoedigen, geldt een minimumfactuur van € 0,75 per maand (of € 9 per jaar). Dit geldt voor alle aansluitingspunten. Hierin kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt.

Ook wanneer op eenzelfde adres een particuliere woonst én een bedrijf gevestigd zijn, is een Diftarcontainer voor de particuliere woning verplicht.

Je kan je afvragen waarom het een probleem is dat je jouw huishoudelijk afval samen met je bedrijfsafval aanbiedt. Daarvoor moeten we naar het grotere plaatje kijken:

 • Zoals eerder aangehaald, is het beheer van huishoudelijk afval een bevoegdheid van lokale besturen of intercommunales. Wij hebben op zijn minst een toezichts- en controleverplichting. Indien wij die verplichting niet kunnen naleven, dreigt er een wildgroei aan alternatieve circuits en kunnen we niet nagaan of huishoudelijk afval aan de juiste inzamelcircuits wordt afgegeven.
 • Door onze primaire bevoegdheid inzake huishoudelijk afval kunnen we niet zomaar de ophaling en inzameling volledig overlaten aan de vrije markt, zonder reglement, en zonder ons te bekommeren over de vraag of er (voldoende) marktspelers voorhanden zijn die op kwalitatieve wijze en tegen voor eenieder betaalbare prijzen tot ophaling en inzameling van alle huishoudelijk afval kunnen overgaan. Bovendien zouden we geen voldoende dicht en efficiënt ophaalnetwerk kunnen organiseren.

Over restafval

Alle afval afkomstig van het huishouden dat niet selectief wordt ingezameld en in de container past, mag bij het restafval.
Twijfel je? Raadpleeg dan onze sorteerwijzer!

Let op: voorlopig mag GFT bij het restafval. In de toekomst zal je de mogelijkheid krijgen om dit selectief aan te bieden.

Voorkomen is beter dan genezen: koop enkel wat je nodig hebt en vermijd impulsieve aankopen. Dit geldt in grote mate ook voor voeding, want heel wat etensresten komen terecht in ons restafval.

Om voedselverspilling te vermijden, kunnen volgende tips helpen:

 • Gebruik een boodschappenlijstje.
 • Let op de houdbaarheidsdatum.
 • Bewaar je voeding op de juiste manier.
 • Gooi etensresten niet onmiddellijk weg, je kan er nog heel wat lekkere gerechtjes mee maken.
 • Heb je een tuin? Dan kan je misschien een compostbak gebruiken. Dit haalt al een groot deel uit je restafval.
 • Ook kippen zijn uitstekende 'afvalverwerkers' als het om etensresten gaat.

Andere tips:

 • In verschillende winkels is het al mogelijk om je verpakking te hervullen, bv. in glazen potten. Zo vermijd je al een hele hoop verpakkingsafval.
 • Drink kraantjeswater, dat spaart een hele hoop geld en plastic flessen uit.
 • Kies een duurzaam alternatief voor wegwerpproducten. Vaak komt dit op lange termijn ook goedkoper uit.
 • Denk steeds na vooraleer je spullen weggooit: zijn ze nog bruikbaar? Dan kan je ze aan de Kringwinkel schenken. Zo help je het milieu en maak je iemand blij!